Методичні матеріали для педагогів

З метою організації методичної роботи в Рокитнівському професійному ліцею створено віртуальний методичний кабінет.

МЕТОДИЧНА РОБОТА В ЛІЦЕЇ

   Методична робота – це:

–   поліпшення методів роботи;

–   самоосвіта в питаннях психології, виховання з предмета;

–   професійне спілкування колег;

–   творчість педагога;

–   надання допомоги вчителеві щодо вдосконалення майстерності, узагальнення педагогічного досвіду тощо.

Мета методичної роботи – підвищення рівня педагогічної майстерності окремого педагога та всього педагогічного колективу, надання дієвої допомоги викладачам, майстрам виробничого навчання і класним керівникам у поліпшенні організації навчання й виховання, в узагальненні та впровадженні педагогічного досвіду, підвищення теоретичного рівня й педагогічної кваліфікації педагогічного працівника та керівництва ліцею.

 Її основними завданнями є:

–   організаційно-методичне забезпечення програм розвитку професійно-технічного навчального закладу;

– удосконалення змісту, форм та методів навчання учнів, забезпечення єдності органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнівської молоді;

– розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення умов для їх професійного вдосконалення;

– інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного та виробничого досвідів;

–  створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання.

Методична робота в ліцеї організована у відповідності до Положення про методичну роботу в ПТНЗ, плану роботи на рік та планів роботи методичних комісій і ґрунтується на діагностичній основі з урахуванням результативності навчально-виховного процесу, рівня професійної підготовки педагогічних кадрів. Вона спрямована на оперативне науково-методичне коригування навчально-виховного процесу, удосконалення змісту освіти, розвиток творчого потенціалу педагога, його професійної майстерності та здійснюється відповідно до розділу річного плану «Методична робота».

Педагогічний колектив ліцею працює над вирішенням єдиної методичної проблеми «Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників для формування соціально компетентної, творчо мислячої особистості, конкурентноспроможного робітника», тому йому підпорядковані всі види колективних форм методичної роботи.

Методична рада обговорює та здійснює вибір варіантів змісту професійної освіти. Її члени організовують різні моделі навчальних планів, програм у відповідності до вимог Держстандартів професійно-технічної освіти; обговорюють та визначають найдоцільніші форми і методи організації навчально-виховного процесу.

Головним завданням методичних комісій є удосконалення процесу навчання і виховання учнів, турбота про підвищення якості уроків; впровадження ефективних форм, методів, інноваційних технологій, технічних засобів навчання; широка пропаганда передового педагогічного досвіду.

Вся робота закладу освіти спрямовується і координується методичним кабінетом, який працює відповідно до Положення про методичну роботу в ЗП(ПТ)О і в якому зосереджені нормативно-правові та навчально-методичні документи, інструктивно-методична, педагогічна література, періодичні та методичні видання, матеріали на самоосвіти, кращий педагогічний і виробничий досвід, зведена діагностична карта. Оформлення методичного кабінету в основному відповідає вимогам Положення про методичний кабінет. На базі кабінету організована робота школи передового педагогічного досвіду та школи молодого викладача.

З метою поширення ефективних методів, форм і засобів проведення занять, розповсюдження передового педагогічного досвіду в ліцеї організовано проведення відкритих уроків педпрацівників. Це уроки нестандартні, але в їх основі лежать основні принципи: максимальна доступність викладу, максимальне наповнення наочністю, професійне спрямування, такт та доброта педагога.

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Колективні: семінари, практикуми, практичні конференції, школи педагогічного досвіду, методичні об’єднання, творчі групи, відкриті уроки, предметні тижні, творчі звіти педагогів, позакласні заходи з предмета, екскурсії, зустрічі з педагогами-новаторами, засідання педради.

Індивідуальні: самоосвіта, стажування, розробка творчої теми, взаємовідвідування уроків, самоаналіз, наставництво, співбесіда, консультації, відвідування уроків адміністрацією з подальшим аналізом, рекомендації щодо усунення недоліків, аналіз планів уроків.

Якщо організаційні форми методичної роботи вважають консервативними, тобто такими, які увійшли до форми підвищення кваліфікації, то зміст методичної роботи є змінюваним. Він оновлюється постійно відповідно до практичних потреб ліцею.

Справжній педагог повинен любити те, чому навчає і любити тих, кого навчає

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

Адреса електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів на атестацію ( у PDF форматі) – rokpl@ukr.net

Положення про атестацію 

Графік проведення засідань атестаційної комісії 

Строки проведення атестації педагогічних працівників 

Список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації – 

План роботи атестаційної комісії 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

За новим Порядком педагогічні і науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати кваліфікацію. Вони можуть навчатися в Україні або за кордоном у різних формах (очній, заочній, дистанційній, мережевій, дуальній, на робочому місці, на виробництві тощо) і видах. Основними видами підвищення кваліфікації є:

  • навчання за програмою підвищення кваліфікації;
  • стажування;
  • участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

Обсяг підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників установлюють в годинах та/або кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС; один кредит ЄКТС становить 30 годин) за накопичувальною системою.

За результатами проходження підвищення кваліфікації працівник має отримати документ про підвищення кваліфікації. Заклад підвищення кваліфікації оприлюднює на веб-сайті та/або на Національній освітній електронній платформі перелік виданих документів протягом 15 календарних днів після їх видачі.

Педагоги  професійних (професійно-технічних) закладів освіти мають підвищити кваліфікацію не рідше одного разу на п’ять років. Такий же термін встановлюють й для працівників закладів вищої та післядипломної освіти. Однак, педагоги та науково-педагогічні працівники закладів загальної середньої та фахової передвищої освіти мають підвищувати кваліфікацію щороку — це необхідна умова їх атестування.

Результати підвищення кваліфікації в закладах, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження. Якщо працівник підвищив кваліфікацію в іншому закладі, результати підвищення має визнати своїм рішенням педагогічна рада відповідного закладу освіти. Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації мають встановити самі педагогічні ради.

Здобуття вищого рівня освіти, наукового рівня або іншої спеціальності в межах професійної діяльності за новим Порядком також визнають підвищенням кваліфікації.

Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників