Гуртки

При Рокитнівському професійному ліцеї діють такі гуртки художньої самодіяльності та спортивні секції:

Гурток «Декоративно-ужиткового мистецтва»

Мета: створення умов для творчого розвитку дітей засобами декоративно-ужиткового мистецтва.

Учасники: 15 учнів.

Основні завдання:
– ознайомити із декоративно-ужитковим мистецтвом України, багатством та різноманітністю його видів, особливістю його мови, засобами художньої виразності;
– надати знання з основ образотворчої грамоти;
– навчити працювати в різних техніках, створювати предмети декоративно ужиткового мистецтва;
– розвинути естетичний та художній смак дитини, творчі здібності, образне мислення;
– виховати духовно багату особистість з активною громадянською позицією;
– розвинути позитивні якості особистості: працьовитість, наполегливість у досягненні мети, відповідальність за результат власної діяльності.

Декоративно-ужиткове мистецтво є невід’ємною частиною художньої культури, воно єднає минуле із сьогоденням, зберігаючи національні художні традиції. Цей вид мистецтва належить до сфер створення матеріальних та духовних цінностей і є потужним джерелом досвіду людства, яке живить сучасну художню культуру.
У роботі гуртка використовуються методи стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної і творчої діяльності. Це створення «ситуації успіху», інтересу і можливості самореалізації під час виконання навчальних чи творчих завдань.
Робота в гуртку «Декоративно-ужиткового мистецтва» – прекрасний засіб розвитку творчості, розумових здібностей, естетичного смаку.

 

Естрадний гурток

Музичне мистецтво є джерелом збагачення особистості: це духовний розвиток, усвідомлення себе через спів і музикування, розвиток та формування музичних знань, вмінь та навичок; це мова звуків, рухів, ритму, емоцій, гармонії людини. Духовний розвиток особистості можливий за умови залучення учнів до відвідування гуртків художньо-естетичного напрямку, а саме гуртка «Естрадного співу».

Мета: закласти основи вокальних вмінь та навичок, розвиток музичних здібностей та інтересів учнів, формування художнього смаку, прищепити любов до вокального мистецтва.

Учасники: 15 учнів.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

 1. Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з кращими зразками світової й вітчизняної естрадної музичної культури; основними поняттями музичної грамоти , теорії музики та професійного співу.
 2. Практичної, що сприяє оволодінню навичками індивідуального й ансамблевого співу (в унісон і багатоголосного); співу з мікрофоном та під фонограму; набору різноманітних сценічних рухів (жести, поводження з мікрофоном, ритмізована хода, танцювальні рухи та композиції).
 3. Творчої, що забезпечує формування пластичної та художньої виразності поз і рухів; створення еталонного уявлення про основні прийоми відтворення образу засобами музики, співу, танцю, сценічного руху та жесту.
 4. Соціальної, що сприяє вихованню громадянської свідомості, національної гідності через виконання кращих творів вітчизняної музики; формуванню навиків професійної взаємодії в колективі, прагненню до створення комфортного, доброзичливого клімату.

Етнографічний гурток

Українська народна писенність – дорогоцінне надбання поетичного генія трудового народу, нев’януча окраса його духовної культури. незліченними перлинами, що виграють і відсвічують всіма відтінками людських почуттів та переживань, збагачує наша пісня та дума слов’янкьку і світову скарбниці народної поезії. Народні пісні володіють чудовою здатністю полонити людські серця, підносити настрій, окрилювати бажання, надихати в праці, овівати радістю відпочинок, розраджувати в горі, туманити душевні болі, множити сили в боротьбі. Без народної пісні взагалі немислиме повнокровне духовне життя людини.

Робота в етнографічному  гуртку, стимулює та мотивує навчально-пізнавальну та творчу діяльність. Це один із методів виявлення творчих (вокальних) здібностей у дітей.

Учасники: 12 учнів.

Етнографічний гурток був створений з  метою вивчення  історичного минулого свого народу, успадкування духовних надбань, формування культурних та естетичних потреб особистості, виховання поваги до народних духовних цінностей, дбайливого ставлення до національної минушини. Виховання у дітей любові до рідного краю, звичаїв та традицій, розвиток почуття гармонії людини і навколишнього середовища, спонукання дітей до народної творчості, відродження мистецтва, народного співу, народних звичаїв  та обрядів.

Основне завдання гуртка полягає у відтворенні мистецтва народного співу, а саме:

 • календарно-обрядові пісні та дійства;
 • патріотичні;
 • родинно-побутові;
 • ліричні;
 •  жартівливі та інші;
 • ознайомлення та використання традиційного національного одягу та експонатів народного ужиткового мистецтва.

 

Секція з волейболу 

Секція з волейболу полягає в залученні дітей і учнівської молоді до занять фізичними вправами і спортом, формуванні в них ціннісного ставлення до власного здоров’я й навичок здорового способу життя, профілактиці асоціальної поведінки, створенні умов для професійного самовизначення та активного дозвілля тощо.

Мета: фізичний, інтелектуальний і духовний розвиток дітей та учнівської молоді засобами фізкультурно-спортивної діяльності, мотивація юного покоління до фізичного розвитку і збереження власного здоров’я засобами волейболу.

Учасники: 15 учнів.

Завдання:

 • популяризація навичок здорового способу життя, виховання бережливого ставлення до свого здоров’я й здоров’я довколишніх як найвищої соціальної цінності особистостізасобами волейболу і спортивних ігор;
 • зміцнення здоров’я і сприяння гармонійному фізичному розвитку особистості у процесі гри у волейбол і фізкультурно-спортивної діяльності;
 • формування стійкого інтересу до занять волейболом і спортивними іграми;
 • розвиток у вихованців основних фізичних якостей і рухових здібностей;
 • набуття теоретичних знань і практичного досвіду гри у волейбол;
 • засвоєння техніки й тактики гри у волейбол;
 • виховання морально-вольових і психологічних якостей особистості засобами фізичної культури та спорту;
 • формування культури поведінки, почуття такту і ввічливості, почуття власної гідності;
 • формування навичок самостійних занять фізичними вправами, розвитку фізичних якостей;
 • організація змістовного соціального дозвілля юного покоління.

Формування компетентностей вихованців:

пізнавальнаознайомлення вихованців із теорією, технікою, тактикою волейболу, оздоровлювальним впливом спортивних ігор на організм людини;

практичнарозвиток основних рухових якостей вихованців (швидкості, витривалості,спритності, сили тощо);

творча – гармонійний розвиток вихованців, формування в них індивідуального стилю пізнавальної і творчої діяльності;

соціальна – формування в дітей та учнівської молоді мотиваційних налаштувань до фізичного, розумового, духовного самовдосконалення, розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості (працелюбства, наполегливості, відповідальності, самоконтролю) тощо.